O Fundacji

Fundacja – EDURES [English version – click!]

W czerwcu 2013 r. z inicjatywy pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Uniwersytetu Śląskiego została założona Fundacja na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie EDU-RES. 11.09.2013 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Celem naszej Fundacji jest wykorzystanie oraz wzmocnienie potencjału dydaktycznego i badawczego ŚMCEBI – niezwykle nowoczesnego ośrodka dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego, który powstał dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych (http://www.smcebi.us.edu.pl/). Nasza Fundacja ma na celu nie tylko organizacyjne, finansowe i rzeczowe wspieranie rozwoju Centrum, ale również wspieranie oraz rozwój działalności dydaktycznej, naukowej i społecznej, zbliżenie środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwój i poprawa jakości oraz efektywności systemu kształcenia i nauki. Fundacja powstała, by między innymi wspierać poprzez swoje działania pracowników Centrum, realizować inicjatywy o charakterze edukacyjnym i badawczym, promować rozwój innowacyjności, ale w szczególności umożliwić młodym, niezwykle zdolnym ludziom rozwój dzięki wsparciu poprzez stypendia naukowe. Stąd też akronim naszej Fundacji – wspiera ona bowiem edukację (EDUcation) i badania (RESearches).

Statut Fundacji

Celem Fundacji jest:

Organizacyjne, finansowe i rzeczowe wspieranie rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w tym w szczególności:

1. wspieranie i rozwój działalności dydaktycznej i oświatowej, naukowej, społecznej, informacyjnej, kulturalnej,
2. zbliżenie środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
3. rozwój i poprawa jakości oraz efektywności systemu kształcenia i nauki.

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem działalności dydaktycznej i oświatowej, naukowej, społecznej, informacyjnej, kulturalnej,
b. Tworzenie podstaw organizacyjno-materialnych współdziałania środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
c. Wspieranie inicjatyw nauczycieli akademickich oraz studentów w zakresie wykraczającym poza możliwości organizacyjne i finansowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
d. Rozwijanie krajowej i zagranicznej wymiany naukowej prowadzonej przez Centrum,
e. Inicjowanie oraz propagowanie niekonwencjonalnych i eksperymentalnych form prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,
f. Ustanawianie nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracowników i studentów z Centrum,
g. Finansowanie lub dofinansowanie budowy rozbudowy, modernizacji i wyposażenia Kampusu w Chorzowie, w tym Centrum,
h. Tworzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów z dziedziny nauk matematyczno – przyrodniczych,
i. Promowanie działalności wspomagającej rozwój techniki i innowacyjności, a także rozpowszechnianie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Fundatorzy:

1. prof. dr hab. Alicja Ratuszna
2. prof. dr hab. Andrzej Burian
3. prof. dr hab. Jerzy Zioło
4. dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż
5. prof. dr hab. Józef Lelątko
6. dr hab. prof. UŚ Roman Wrzalik
7. prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
8. prof. dr hab. Jacek Szade
9. dr hab. prof. UŚ Marcin Kostur
10. prof. dr hab. Jerzy Łuczka
11. prof. dr hab. Aleksander Bródka
12. prof. dr hab. Marian Paluch
13. prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
14. prof. dr hab.Janusz Gluza
15. dr hab. prof. UŚ Jerzy Dajka
16. prof. dr hab. Marek Szopa
17. prof. dr hab. Władysław Borgieł
18. dr hab. Maria Jastrzębska
19. dr hab. Tomasz Goryczka
20. Joanna Stelmaszak
21. Magdalena Hampel
22. dr Marta Margiel
23. dr hab. Danuta Skrzypek

Zarząd Fundacji:

prof. dr hab. Alicja Ratuszna – Prezes Fundacji
prof. dr hab. Andrzej Burian – z-ca Prezesa Fundacji
prof. dr hab. Jerzy Zioło – z-ca Prezesa Fundacji

Dyrekcja Fundacji:

Marta Margiel – Dyrektor Fundacji
Magdalena Hampel – z-ca Dyrektora ds. Rozwoju
Joanna Stelmaszak – z-ca Dyrektora ds. Finansów